Video:
Orenburg Knitting -
Knitting Gossamer Webs

by Galina A. Kheleva